அரிவாள்மணை

நம் வீட்டில் பயன்படும் ஒரு சாதாரண ஆயுதம் அரிவாள்மணை என்பது. அரிவாள்மணையும் தேங்காய் திருக பயன்படும் திருகுமரமும் ஒன்று சேர்ந்து காணப்படும்.

ஆங்கிலத்தில் அரிவாள்மணைக்கு CUTTER என்றும் தேங்காய் திருகும் கருவிக்கு SCRAPPER என்றும் சொல்வார்கள்.

ஒரு பானைச் சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பதைப்போல் நாம் அன்றாடம் பயன்படும் ஒரு சாதாரண கருவிக்கு தமிழில் எத்தனை எத்தனைப் பெயர்கள்?

தமிழின் சொல்வளத்திற்கு இது ஒன்றே சான்றாகும்.

அரிவாள் மணையின் (CUTTER) வேறு பெயர்கள்:

அரிமணை, அறுமணை, அரிவாள்மணை, அருவாமணை, அரிவாண்மணை, அருமாமணை, புள்ளம், கூர்வாயிரும்பு, மணைவாள்

[அரி என்றால் அரியப் பயன்படும் கருவி. வாள் என்றால் கத்தரிகை, மணை என்றால் அடிக்கட்டை பலகை, அரிவாள்மணை என்றால் அடிக்கட்டை பலகையில் இணைக்கப்பட்ட கூரிய வாள்]

திருகுப்பலகையின் (SCRAPPER) மற்ற பெயர்கள்:

திருகுமரம், திருகுப்பலகை, துருவுபலகை, திருவலை, தேங்காய்திருகி, தேங்காய்துருவுமணை, திருகுமணை, திருகரிவாள்மணை, திருவாமணை, துருவல்மணை

#அப்துல்கையூம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s