மரம்

மரம்

paper

காகித தேவைக்காக
கனிவள மரத்தை வெட்டுகிறீர்களே..!

அதே காகிதத்தில்
அன்புகூர்ந்து எழுதுங்களேன்
“மரங்களை வெட்ட வேண்டாம்” என்று.

-அப்துல் கையூம் (23.11.2016)