நிறங்கள்

நிறங்கள்

colour

அமைதிக்கு

வெள்ளை நிறம் பிடிக்கும்

ஆபாச காமத்திற்கோ

எல்லா நிறமும் பிடிக்கும்

ஆம்..

 

வெள்ளைத் தோல்

மஞ்சள் பத்திரிக்கை

நீலப்படம்

சிவப்பு விளக்குப் பகுதி

பச்சையான பேச்சு

05.01.2015