பாப்கார்ன்

popcorn

ஜனனம் –
மரணம் –
இடைப்பட்ட இடைவேளையில்
வாழ்க்கை.
பக்கெட் நிறைய ஜனனம் –
மரணம் –
இடைப்பட்ட இடைவேளையில்
வாழ்க்கை.
பக்கெட் நிறைய பாப்கார்ன் –
பார்க்க பெரிதாகத்தான் இருந்தது.
தின்னத் தொடங்கினேன்… ..
அதற்குள் முடிந்து விட்டதே….!!!
#அப்துல்கையூம்

பார்க்க பெரிதாகத்தான் இருந்தது.
தின்னத் தொடங்கினேன்… ..
அதற்குள் முடிந்து விட்டதே….!!!
#அப்துல்கையூம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s