நில்லா காலம்

 

புள்ளி மானாய்த்
துள்ளித் திரிந்த
பள்ளிக்கால நினைவுகளை
உள்ளத்திலிருந்து இன்னும்
தள்ளிக் கூட வைக்கவில்லை
அதற்குள்…
வெள்ளி நரையை
அள்ளியள்ளித் தந்து விட்டு
எள்ளி நகையாடிவிட்டு
நில்லாது ஓடியது
பொல்லாத காலம் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s