ஏ ராஜாளியே !

eagle

ஏ ராஜாளியே !
சீறிக்கொண்டு வரும்
சூறைக்காற்றைக் கண்டு
ஏனிந்த குலைநடுக்கம் ?
அது வானத்தை உயர உயர நீ
கிழித்துக்கொண்டு பறப்பதற்கான
கிரியாவூக்கியே தவிர
வேறொன்றுமில்லை !!

– கவிஞர் அல்லாமா இக்பால்
மொழிபெயர்ப்பு ; #அப்துல்கையூம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s