தலையெழுத்து

என்ன லிபியோ
யாருக்கும் தெரியாது !

எழுதியிருப்பது என்னவென்று
எதுவுமே புரியவில்லை !

புரியாத மொழியில்
புலப்படாத கிறுக்கல்.

எழுத்தே தென்படாமல்
அது என்ன அபூர்வ மையோ..?

எழுதியதை மாற்ற
இயலாத மையாம் அது.

எழுதியதும் அவனே !
அழிப்பதும்அவனே !

தலையெழுத்து ……
உயிரினங்களுக்கு
மட்டும்தானா?

கான மயிலாட
கண்டிருந்த வான்கோழியாய்
மனிதனும் எழுத
முற்படுகிறான்

மகிழ்வுந்துக்கு
எண் பலகை !

ஊர்களுக்கு
பின்கோடு !

நேற்றிவன் வைத்த
என் வீட்டு எண்
பழைய எண் ஆகி
இன்று புதிய எண்ணாக
பரிணாமித்து விடுகிறது.

ஆனால் …
ஒரே ஒரு வித்தியாசம் !
இவனெழுத்து மாறி விடுகிறது.
அவனெழுத்து மாறுவதும் இல்லை;
பொய்யாவதும் இல்லை !!!

#அப்துல்கையூம்
நவம்பர் 9, 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s