நிறங்கள்

colour

அமைதிக்கு

வெள்ளை நிறம் பிடிக்கும்

ஆபாச காமத்திற்கோ

எல்லா நிறமும் பிடிக்கும்

ஆம்..

 

வெள்ளைத் தோல்

மஞ்சள் பத்திரிக்கை

நீலப்படம்

சிவப்பு விளக்குப் பகுதி

பச்சையான பேச்சு

05.01.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s