மரம்

paper

காகித தேவைக்காக
கனிவள மரத்தை வெட்டுகிறீர்களே..!

அதே காகிதத்தில்
அன்புகூர்ந்து எழுதுங்களேன்
“மரங்களை வெட்ட வேண்டாம்” என்று.

-அப்துல் கையூம் (23.11.2016)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s