மனிதச் சங்கிலி

222 223

“மனிதச்சங்கிலி போராட்டமாம்”

முதன்முதலில் தோற்றுவித்ததே
இந்த மலைத் தொடர்கள்தானோ..?

“இயற்கையை அழிக்காதே” என

இயற்கையே போராடத் துவங்கி
எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன?

இன்னும் விடிவுகாலம்
ஏனோ பிறக்கவில்லை …!

#அப்துல்கையூம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s